Vedtægter

Vedtægter for Lundtofte Badminton Klub

 

 

§ 1

Navn og hjemsted

Klubbens navn er Lundtofte Badmintonklub af 19.06.1975 og er en forening hjemhørende i Lyngby-Tårbæk kommune.

§ 2

Formål

Foreningens formål er at dyrke badminton og med udgangspunkt i i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3

Medlemsskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 5 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmer er forpligtet til at overholde og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemsskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemsskab, forelægges generalforsamlingen.

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske ved tilmelding gennem klubbens hjemmeside.

For medlemmer under 18 år skal indmelde foretages af forældre eller værge.

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens mail. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Der tilbagebetales ikke medlemskontingent for igangværende sæson.

§ 6

Kontingent

Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7

Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden

§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt

§ 9

 

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamlingen afholdes en gang årligt i 1. kvartal.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 4 ugers varsel ved opslag på klubbens opslagstavle i Lundtofte hallen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Dette sker ved en publicering på klubbens hjemmeside.

Adgang til generalforsamling har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingent restance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal

 

 

§ 10

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1.       Valg af dirigent

 

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

3.       Forelæggelse af årsrapport (Incl. revidert regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

 

4.       Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

5.       Fastsættelse af kontingent

6.       Behandling af indkomne forslag

7.       Valg af bestyrelse.

 

8.       Valg af revisor og supplant.

 

9.       Eventuelt.

 

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlinger på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem i bestyrelsen

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf.§§17 og 18.

Afstemningen skal fortages skriftligt , såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Forslag til ændring af lovene der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberetigede medlemmer skriftligt overfor for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne der ønskes behandlet

Generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder samme bestemmelser som ved den ordinære generalforsamling

 

§ 13

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningen daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis et bestyrelsesmedlem bliver borte 2 gange uden at sende afbud, kan han afsættes og suppleanten indkaldes.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger foreningen i henhold til vedtægterne

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderlig mindst 2 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, mens kasserer, sekretæren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf.§9.

§ 14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. april afgive årsrapporten for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport publiceres på klubbens hjemmeside for foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

§ 15

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisor skal hvert år i marts måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 50.000 kr godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling ved simpelt flertal. Ændring af formålsparagraf og opløsning af foreningen kan kun ske, når mindst to trediedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst to trediedele af klubbens stemmeberetigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindste tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lovene er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 3. oktober 1975 og med senere ændring på ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling den 22. september 1977, den 30. august 1978, den 27. august 1980, den 27. august 1981, den 30. januar 2002, den 24 januar 2008, den 12 februar 2010, 31. oktober 2011, den 27. marts 2023 i Lundtofte Badmintonklub af 19.06.1975.